Aktiviteter

En ansökan har gjorts till Region Värmland om medel för att kunna hjälpa till att starta strokeföreningar i Värmland. Regionen har beviljat medel för arbetet som består av flera delar.

  1. Utveckla en hemsida för Värmland
  2. Bilda stödgrupper i olika delar av Värmland
  3. Försöka återuppväcka Östra Värmlands strokeförening och bygga upp samarbete med Örebro läns Västra delar (Karlskoga , Degerfors)
  4. Hitta kontaktpersoner i Karlstad och försöka starta en stödgrupp i Karlstad som så småningom kan bilda en länsförening.
  5. Hur långt arbetet fortskridit ska rapporteras till Region Värmland vid årsskiftet 2020/2021.

Brev har sänts ut till samtliga medlemmar i Värmland. Informationsbrev om planeringen och syftet med att ha en strokeförening har distribuerats till medlemmarna,

Några telefonmöten har genomförts med några intresserade. Arbete pågår att hitta kontaktvägar och stödpersoner. Telefonmöten fortsätter som ett stöd i arbetet för kontaktpersoner.

Information om strokeföreningen sprids nu i Värmland, genom informationsbrev, informationsmaterial till stödpersoner som sprider vidare till potentiella medlemmar och vårdpersonal i region och kommun.

Hemsidan uppdateras allt eftersom arbetet framskrider med presentation av kontaktpersoner och aktiviteter.

Försök pågår att få tag i kontaktpersoner i de olika områdena. Kontaktpersoner finns nu i två av fyra områden. Kontaktpersonernas uppgift blir att sprida information och försöka starta stödgrupper.

Västra Värmland har en kontaktperson och har kommit igång med en stödgrupp i Arvika.
Östra Värmland har kontakt med ABF. Medlemmarna kommer att bjudas in till en studiecirkel i ABF:s lokaler på Östra Långgatan 18 B i Kristinehamn. Målsättningen är att söka en kontaktperson och bilda en stödgrupp.
Norra Värmland har en kontaktperson som arbetar med informationsspridning.
Södra Värmland söker en kontaktperson.

Örebro läns Strokeförening startar en Studiecirkel om Stroke tillsammans med ABF Kristinehamn november- december 2020.